White Oak Plywood

White Oak plywood in stock (all 4 x 8)

1/4″ A-1 P/S

1/4″ A-4 P/S

1/2″ A-1 P/S

3/4″ A-1 P/S

3/4″ A-2 P/S Import

1/4″ Quarter Sawn A-4

3/4″ Quarter Sawn A-A

1/4″ Rift Sawn A-4

3/4″ Rift Sawn A-B